Promo haly PromoBlog Poradna Jak se správně starat o montovanou halu

Jak se správně starat o montovanou halu


Montované haly a údržba: jak udržet halu v dobrém stavu

Montované a údržba haly je důležitá pro dlouhodobou životnost haly. Je nutné udržovat v dobrém stavu všechny části, některé vyžaduje předepsaná norma k určité části montované haly. 

Pravidelná údržba ocelových konstrukcí

Vlastník ocelové konstrukce má podle stavebního zákona povinnost řádně ocelovou konstrukci udržovat. V případě zanedbání údržby je vlastník konstrukce spoluzodpovědný za případné škody. Údržba se řídí předpisem pro kontrolu a údržbu. Dokladem o údržbě jsou zejména pravidelné prohlídky podle ČSN 73 2604:2012. U nosných ocelových konstrukcí musíte kromě běžné údržby, provádět pravidelné kontroly:

 • U vysoce korozních prostředí musí prohlídky definovat výrobce konstrukce. Vlastník musí provádět údržby konstrukce a nátěry udržovat v dobrém stavu
 • U konstrukcí namáhaných jeřáby, musí vlastník provádět nejen pravidelné revize mostových jeřábů, které se provádí 4x do roka. Musí vlastník rovněž provádět kontrolu kolejnice jeřábové dráhy dle předepsané tolerance výškové a směrové. V případě nesouladu se musí jeřábová dráha rektifikovat.
 • Konstrukce se musí dokonce měnit, pokud je to určeno projektem

Opravy ocelových konstrukcí a určení agresivity korozního prostředí

Pokud při prohlídce zjistíte poškození či závady ocelové konstrukce, nejdříve musíte zjistit příčiny poškození a následně se navrhne oprava nátěru, pokud jej rovnou neřeší projekt konstrukční části. Při zjištění poškození konstrukce, poškození nátěrů, korozních úbytků, výrazných odchylek, provede odborná firma v rámci údržby její opravu či obnovu nátěrů.

Volba protikorozního nátěru má odrážet agresivitu prostředí, ve které se ocelová konstrukce nachází. Agresivitu prostředí se zabývá přímo soubor norem ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy v  části 2:2018 Klasifikace vnějšího prostředí třídí prostředí atmosféry podle jeho korozní agresivity. Naše společnost zpravidla poskytuje záruku na nátěr na dobu 5 let, ovšem garantuje minimální životnost nátěru vysoká (H) na 15 let, pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak. Následně musíte nátěr kontrolovat či obnovit při zjištění poškození, maximální životnost nátěru záleží na korozním prostředí.

Záruka na konstrukci včetně nátěru poskytujeme zpravidla 5let od předání díla do agresivního prostředí C3.

Údržba sendvičových panelů a plechů u montovaných hal

Montované haly jsou zpravidla opláštěny trapézovými plechy a u zateplených hal sendvičovými panely. Vlastník je povinen udržovat opláštění během záruční doby i po ukončení záruky, aby prodloužil životnost opláštění haly na deklarovaných výrobci panelů 25-35 let dle korozního prostředí.

Záruka na panely a plechy poskytujeme zpravidla 5let od předání díla do agresivního prostředí C2. U jiných prostředí je záruka dle výrobce panelů.

1. Odstraňování sněhu a nečistot

Při odstraňování sněhu a nečistot ze střešní krytiny musíte přijmout řádná bezpečnostní opatření, kterými zamezíte poškození povrchu nástroji. Každý rok nebo častěji (je-li potřeba) odstraňujte ze střešní krytiny spadlé listí a jiné nečistoty. Nejméně jednou ročně čistěte okapy a svody. Přísný zákaz platí pro ponechávání nástrojů a příslušenství, které nesouvisí s účelem montované haly.

2. Roční prohlídky

Nejméně jednou ročně podrobně zkontrolujte povrchové a drážkové části opláštění (zvláště v zakrytých oblastech např. žlabech, spojových částech panelu a drážek, okrajů panelu či plechů). V případě prostředí se silnější agresivitou koroze musíte zvážit častější a podrobnější kontroly. Musíte zkontrolovat, zda jsou části panelů a žlaby řádně ukotveny, jelikož chybějící nebo poškozený upevňovací prvek může vyvolat zatékání a vlhnutí, což může následně poškodit povlaky a skončit korozí. Během prohlídky musíte všechny poškozené upevňovací prvky vyměnit a uvolněné upevňovací prvky utáhnout.

3. Těsnění

Pokud projektujete stavbu, jejíž používání vyžaduje časté čištění, zohledněte použití dodatečného těsnění styčných ploch panelů a plechů (vedle těsnicích materiálů a tmelů nanesených do zámků), aby voda a čisticí prostředky nezvlhčovaly styčné plochy a nezhoršovaly tepelné a vlhkostní parametry bariéry. Nepoužívejte kyselinová těsnění (např. těsnění založená na kyselině octové). Doporučujeme těsnění s neutrálními reakcemi založená na silikonu, butylu, polyuretanu. Taková těsnění musíte podrobovat pravidelným kontrolám a poškodí-li se, vyměňte je.

4. Čištění povrchu

Čištění povrchu panelu se provádí kvůli odstranění všech viditelných nečistot ovlivňujících vzhled panelu, které nicméně mají negativní dopad i na trvanlivost antikorozního ochranného nátěru. Pro zařízení v potravinářském průmyslu se vyžaduje mikrobiologická čistota. V takových případech musíte použít čisticí a dezinfekční prostředky.

Konkrétní druh čisticích prostředků k čištění kompozitních panelů a plechů závisí na:

 • typu povrchu panelu a povrchové úpravy;
 • četnosti čištění;
 • pečlivosti čištění.

Pokud je čištění nečistot s využitím vody obtížné, můžete panely omývat vodou s přidáním čisticího prostředku. Doporučujeme jemné čisticí prostředky rozpustné ve vodě s přípustným pH 4 – 9. Po každém umývání musíte čisticí prostředek pečlivě smýt čistou vodou.

Ve zvláštních případech, musíte-li kvůli hygienickým požadavkům použít průmyslové a dezinfekční prostředky, je třeba postupovat v souladu s doporučeními od výrobce prostředku. Abyste zkontrolovali, zda prostředek nepoškozuje nebo nezměkčuje organický povlak, je nezbytné provést zkoušku mytí (na malé ploše).

Čisticí prostředky nesmíte ponechávat v koncentraci uvedené výrobcem za příslušné intenzity a teploty (maximálně 30 °C) v kontaktu s povlakem déle než 30 minut.

Tlak čisté vody používaný při oplachování nesmí na výstupu trysky přesáhnout 5 MPa (50 barů) a v místě zásahu nesmí tlak proudu vody přesáhnout 0,04 MPa (takový tlak vytvoří proud o 5 MPa s úhlem trysky 15° ve vzdálenosti 20 až 30 cm od stěny). Oplachování proveďte velmi pečlivě a začněte od horní části místnosti, zařízení apod., abyste spláchli všechen čisticí prostředek. Musíte si zapamatovat, že nakonec je třeba vždy pečlivě vypláchnout systém drenáže vody (například, odpadní systém, odtoky atd.).

Pokud používáte k odstranění mastnoty vodu, její teplota nesmí přesáhnout 30 °C (teplota může výjimečně dočasně vystoupit na 50 °C). Mastnotu můžete odstranit měkkým hadrem a lakovým benzínem. Povrchy, které očistíte takovýmto způsobem, musíte okamžitě opláchnout čistou vodou. Nepoužívejte organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

Panely nečistěte párou. Povrchy neoplachujte vodou v místnostech, kde je teplota 0 °C nebo nižší.

5. Natírání

Než provedete opravný nátěr nebo celkovou výměnu nátěru, musíte vizuálně překontrolovat stav organického povlaku.

Údržba vrat u montovaných hal

Sekční vrata, dvoukřídlá, protipožární a jiná vrata jsou nedílnou součástí téměř každé montované haly. Jsou často namáhána a musí se proto údržbě věnovat servis. Servis zpravidla provádějte minimálně 1x ročně a nařizuje servis i výrobce vrat! Servis je placený a nevztahuje se na něj záruční servis v rámci záruky na dílo. O servise sepíše dodavatel vrat servisní zápis.

Záruka na vrata jsou maximálně 2 roky od předání díla.

Servis vrat výrobcem vrat obsahuje:

 • Promazání vrat,
 • Seřízení dosedání vrat
 • Čidla u protipožárních vrat
 • Kontrola lanek
 • Kontrola elektroinstalace aj.

Důležitá je ovšem údržba přímo vlastníkem vrat a jsou důležité pro dlouhou životnost vrat. Kde si nebude jisti, je lépe zaplatit placený servis. Udržujte vrata podle těchto kroků:

1. Čištění vrat

Vrata čistěte z obou stran. Bude vám k tomu stačit hadr a obyčejná teplá voda a univerzální čistící prostředek.

2. Čištění těsnění a kolejnic

Vyčistit nezapomeňte také kolejnice a těsnění, aby se vrata nezadrhávala. K tomu vám postačí pouze suchý hadr, tím otřete špínu a prach, který se v nich uchytil.

3. Promazání sekčních vrat

Pečlivě promažte osičky koleček, panty, pružiny a ložiska garážových vrat, a to nejlépe vazelínou případně olejem. Pozor však na kolejnice, ty nikdy nepromazávejte! Zbytečně by se na nich pak držely nečistoty a vrata by se mohla zadrhávat. Promazání provádí technik u placeného servisu 1x ročně

4. Kontrola ocelových lanek

Mají-li vaše garážová vrata ocelová lanka, ujistěte se, že se netřepí nebo nejsou roztrhaná či jinak poškozená.

5. Vyvažování vrat

Vrata asi častěji otevíráte ovladačem, i tak ale jednou za čas zkontrolujte, zda jsou dobře vyvážená. Jak na to? Vrata přepněte na manuální otevírání a následně je otevřete do výšky jednoho metru. Pokud zůstanou na svém místě, jsou dobře vyvážená. Pokud však nedrží, i kdyby jen o pár centimetrů, něco je špatně.

6. Kontrola dálkového ovládání

V neposlední řadě zkontrolujte dálkové ovládání. Otřete ho od prachu (i uvnitř), ověřte, že je ovladač správně uzavřený a že uzávěr dobře těsní a pak samozřejmě také, zda dobře funguje a vrata na něj rychle reagují.

Údržba oken a dveří u montovaných hal

Většinou není třeba pro základní ošetření oken a jejich rámů udělat víc, než je 1 – 2x ročně (ideálně na jaře a na podzim) odmastit okenní rámy a křídla speciálním čističem s odmašťovacím účinkem. Těchto přípravků je v drogeriích či specializovaných obchodech celá řada. Z důvodu usazujících se tenzidů není vhodná obyčejná jarová voda, nebo jiný mýdlový čistič určený na nádobí, protože se tenzidy v těchto přípravcích vrství a poté způsobují vrstvu, která přitahuje prach a jiné nečistoty. Po zaschnutí odmaštění rámů pak stačí nanést ošetřovací přípravek na rámy a těsnění, který zacelí drobné nerovnosti a praskliny ve svrchním laku, zamezí vnikání vlhkosti a dodá elasticitu těsnění. Jiná technická údržba není nutná, pokud jsou okna v pořádku, vydrží toto ošetření po dobu půl až jednoho roku.

Záruka na okna poskytujeme zpravidla 5let od předání díla.

Jak pečovat o plastová okna a dveře

Samotná údržba plastových oken je prostá a nevyžaduje mnoho práce ani času. Alespoň jednou za rok by majitelé plastových oken měli zkontrolovat jejich kování a těsnění. Nejvhodnější dobou je období po skončení zimy, neboť právě ta okna nejvíce zatěžuje. Mráz, studený vítr a zvýšené množství srážek napadá hlavně těsnění, a to nejvíce ve spodní části rámu, zde se také navíc zachycují nečistoty. I pokud je okno opatřeno těsněním EPDM, které je proti nepředvídatelným atmosférickým podmínkám nejvíce odolné, přesto požaduje v zimním období intenzivnější péči. Postačí těsnění ošetřit vhodným prostředkem, jenž bude zabraňovat přimrznutí těsnění k profilům. K tomuto účelu jsou nejvhodnější speciální prostředky, které fungují na bázi silikonových pryskyřic.

Na kování zveme zásadně odborníka

Po zimním čase je nutné zhodnotit stav okenního kování. Nejprve by se mělo zhodnotit, jestli není nějaká kovová součástka uvolněná nebo opotřebovaná. Jestliže zjistíme, že se okno nezavírá tak, jak by mělo, popřípadě že se trošku snížilo, tak bychom měli pozvat odborníka, který seřídí úroveň i přítlak rámu přímo na pantech.

Údržba a čištění oken a dveří

Vaše nová okna (dveře) nepotřebují žádnou zvláštní péči, jejich údržba se zakládá jenom na občasném omytí ulpělého prachu.

 • Po ukončení stavebních prací je potřebné okna čistit velmi opatrně, hlavně nikdy ne na sucho! Zbytky malty nebo jiných tuhých stavebních materiálů mohou v případě nešetrného odstranění vážně poškodit kování a těsnění oken.
 • Při obvyklém čištění oken stačí omýt ulpělý prach vodou s použitím saponátu. Suché čištění je nevhodné a vzniká při něm statická elektřina.
 • Při silnějším znečištění, například od olejových skvrn je možné použít lihový čistící prostředek. Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály! Nepoužívejte ani technické chemikálie jako jsou rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), nebo kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které ty by mohly způsobit nevratné poškození povrchu profilu. Nepoužívejte ani takové prostředky a pomůcky pro jejich nanášení, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a drátěnky.
 • Před příchodem zimního období lehce potřete gumové těsnění glycerinem.
 • Pravidelným ošetřováním jednotlivých dílů kování zachováte jejich lehký chod a současně chráníte kování před předčasným opotřebením. Ochranné fólie je potřeba z plastových a hliníkových profilů odstranit nejpozději do 3 měsíců od dodání výrobku.

Údržba kování

Místa určená k mazání kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch rámů. K mazání nepoužívejte kyselé tuky obsahující pryskyřici. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. Je nutné používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší prevenci proti korozi.

Samotné seřízení oken

Pokud shledáme, že se okna špatně otevírají či zavírají, je možné okna seřídit dle návodu na použití a údržbu, který dostává zákazník vždy u každé dodávky oken. Abnormality, kterých bychom si měli všímat a nezanedbat jejich opravu. Kování musí fungovat hladce a tiše bez větší námahy. Jestliže se objeví neobvyklé zvuky je pravděpodobně příčina v usazení nečistot nebo cizího tělesa. Doporučuje se použít vysavač a celý obvod kování vysát, poté ošetřit rám okna a těsnění běžně dostupnými prostředky. Okenní těsnění musí pevně přiléhat ve všech bodech, být rovné, bez deformace. Je vhodné je umýt a namazat přípravkem k tomu určeným. K dostání je olej na těsnění ve formě mazací tyčinky, pomocí které se mazací přípravek jednoduše aplikuje. Skla vyžadují pouze běžnou údržbu jako je mytí. Při mytí si pouze všímáme, zda silikon po obvodu skla dobře přiléhá a nejsou v něm vzduchové bubliny. Pokud by se tato vada objevila, tak její oprava vyžaduje zásah odborníka, který přijede přímo na místo, kde je okno vsazeno a provede přesilikonování.

Podrobný návod na údržbu systémových hliníkových prvků je podrobně popsán v manuálu:
NÁVOD K ÚDRŽBĚ VÝROBKŮ ALUPROF.pdf

Zdroje:

 1. dodavatel panelů Ruukki CZ s.r.o.
 2. dodavatel vrat  PORTAPRO s.r.o.
 3. dodavatel oken V Okno s.r.o.
 4. dodavatel hliníkových profilů Aluprof (Thermont spol. s r.o.)
Návod na údržbu haly

Další příspěvky poradny

Rychlost výstavby montované výrobní haly

I přes neočekávané vlivy v minulých letech na ekonomiku odvětví montovaných hal vykazuje stále vysoká čísla realizovaných staveb. Nároky společnosti na široký sortiment s sebou přinesly potřebu navýšit skladovací kapacity výrobních podniků tak, aby reflektovala zvýšenou poptávku v sektoru. Tato situace vede nejen výrobní společnosti k investicím do navýšení výrobních či skladových prostor.

Realizace montované skladové haly krok po kroku

Poptávka po montovaných skladových halách v České republice od počátku 21. století výrazně vzrostla a její trend je stále rostoucí. Za jeden z hlavních důvodů tohoto faktu je považován nižší index zastavěnosti skladových hal v porovnání se zbytkem západní Evropy. Montované skladové haly jsou ideálním řešením pro investory řešící problém s nedostatečnou skladovou kapacitou.

Stavba skladu jednoduše

V posledních letech výrazně vrostla poptávka po montovaných skladovacích halách. Příčin je hned několik. Montované skladové haly jsou díky jednoduchosti svého konstrukčního řešení a rychlosti výstavby ideální řešením pro toho investora, který hledá rychlé vyřešení svého problému s nedostatečnou skladovou kapacitou za pokud možno co nejnižší cenu. Očekává kvalitní provedení stavby, s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, dlouhou životností a odpovídající požární odolností. To vše mu nabízí montovaná hala. Přitom nepotřebuje téměř žádnou údržbu.

Cena montované haly

V uplynulé dekádě jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po stavbě montovaných hal. Bylo tomu z důvodu ekonomické konjunktury, rozvoje průmyslu a celkově příznivé situaci na trhu. V době Covidu se situace poněkud změnila. Zájemci o výstavbu hal začali více rozmýšlet svou investici, její rentabilitu a celkovou návratnost, rychlost výstavby a její flexibilitu, která se promítne do ceny každé haly.


Nezávazná poptávka

Vyplňte telefonní číslo v platném formátu.

Opiště kontrolní kód (CAPTCHA).

Vyplňte e-mailovou adresu v platném formátu.

Osobní data spravujeme v souhladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Zadat poptávku Konfigurovat

Přijali jsme Vaši poptávku

Těší nás Váš zájem o dodávku ocelové haly od firmy PROMO HALY s. r. o.. Vaše poptávka byla zaregistrována.

V e-mailové zprávě naleznete stručné shrnutí poptávané konfigurace.

Nabídku zpracujeme do pěti pracovních dnů a ozve se Vám některý z obchodníků.

Kde nás najdete?

Kontakt

Moravská 2864/63
767 01  Kroměříž
+420 728 305 164
poptavky@promohaly.cz
Menu