Promo haly Projekt A–Z Stavební povolení

Stavební povolení montované haly


Je nutné stavební povolení pro výstavbu haly?

Pro realizaci montované haly, jejíž konstrukce je tvořena plnostěnnými nebo příhradovými nosníky či železobenonovou konstrukcí kotvenými do základových patek, pasů nebo pilotů a je opláštěna sendvičovými panely nebo trapézovými plechy,  je podle zákona stavební povolení vyžadováno vždy.  Existuje ještě varianta haly, kde je použito (textilní) PVC opláštění bez nutnosti složitých základových konstrukcí. Zde je nutná pouze ohláška, pokud se jedná o haly „..do 1 000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 metrů, pokud budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a doba jejich užívání nepřesáhne tři roky.“
Bohužel časový limit pro užívání haly je v tomto případě pro většinu investorů vysoce nerentabilní a proto volí cestu vyřízení klasického stavebního povolení pro halu s delší životností a možnostmi širšího využití.

Obsah a náležitosti projektové dokumentace pro stavebního povolení se řídí stavebním zákonem č.183/2006 Sb.

Stupně projektové dokumentace

Architektonická studie

Nejjednodušší formou projektové dokumentace je architektonická studie, která se zpracovává proto, aby představila zákazníkovi koncept stavby. Vychází z jeho požadavků a jejím cílem je nabídnout optimální variantu. V rámci studie se řeší dispoziční, materiálové a estetické požadavky investora, začlenění do okolní krajiny a do terénu včetně napojení sítí. Zpracovává se formou jednoduchých výkresů a zpravidla se vytvoří i více variant. Součástí architektonické studie může být i vizualizace pro lepší představivost. Neprojednává se na úřadech, její obsah tedy není přesně stanoven vyhláškou.

Dokumentace pro územní řízení (DÚŘ)

Dalším stupněm je dokumentace pro územní řízení (DÚŘ), která se zpracovává v případě, že na pozemku pro stavbu není územním plánem schváleno využití pro stavební účely. Tento stupeň projektové dokumentace předchází stavebnímu povolení a v některých případech je možné obě řízení sloučit. Dokumentace řeší nejčastěji vliv na životní prostředí nebo zemědělský půdní fond a slouží jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu o zastavění vybrané plochy a vydání územního rozhodnutí.

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Na DÚŘ zpravidla navazuje dokumentace pro stavební povolení (DSP), která obsahuje vlastní konstrukční, prostorové a materiálové řešení stavby podle požadavků zákazníka tak, aby byla v souladu s požadavky veřejných zájmů (např. dopravních, energetických nebo hygienických).

Obsahuje:

  • technickou a průvodní zprávu,
  • stavební a situační výkresy,
  • stavebně konstrukční řešení.
  • požárně bezpečnostní (PBŘ)
  • přípojky,
  • technické zařízení budov (vodovod, kanalizaci, vytápění, elektroinstalaci, rozvod plynu, hromosvod),
  • PENB průkaz energetické náročnosti budovy

Na základě této projektové dokumentace lze získat vyjádření všech účastníků stavebního řízení, což jsou především majitelé sousedních pozemků a správci dotčených sítí. Na základě této dokumentace, všech vyjádření a kladných stanovisek může být zahájeno vlastní stavební řízení.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Následně se pak zpracovává dokumentace pro provedení stavby (DPS), což je detailně propracovaná dokumentace s konkrétním technickým řešením sloužící k vytvoření položkového rozpočtu stavby a jejímu vlastnímu provádění. Slouží také jako podklad pro stavební dozor, který podle ní kontroluje správnost provádění prací a je rovněž podkladem pro výběr zhotovitele stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

V případě, že se na stavbě vyskytnou větší změny oproti dokumentaci pro stavební povolení, zpracovává se po dokončení stavby dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se předkládá ke kolaudaci haly. Podle platné legislativy je každý majitel nemovitosti povinen ji mít k dispozici a často se vypracovává při rekonstrukcích stávajících objektů.
Výše jsou ve zkratce popsány jednotlivé stupně dokumentace. Kompletní body a obsah naleznete ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
Stavební řízení končí rozhodnutím stavebního úřadu. V případě, že žádosti vyhoví, vydá stavební povolení. To obsahuje podmínky, za kterých se má stavba provádět a případně i užívat. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se můžete odvolat do 15-ti dnů od doručení.
Platnost stavebního povolení je časově omezena. Stavba se musí zahájit do dvou let ode dne právní moci stavebního povolení. V opačném případě pozbývá stavební povolení platnosti.
Propadlé stavební povolení znamená, že musí dojít k novému stavebnímu řízení.
Dvouletá lhůta platnosti stavebního povolení může být prodloužena, pokud před jejím uplynutím podá stavebník odůvodněnou žádost o prodloužení.

U dokumentace pro stavební povolení se nyní zaměřme na požárně bezpečnostní řešení haly. To nám totiž zásadním způsobem ovlivňuje další části dokumentace.
Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanovuje vyhláška o požární prevenci a to její ustanovení § 41 odst. 2 vyhlášky číslo 246/2001 Sb, o požární prevenci v platném znění.

Požárně bezpečnostní řešení ke stavebnímu povolení nebo ke změně užívání stavby zpracovává na základě předložených stavebních výkresů a popisu stavby autorizovaná osoba a hasičský záchranný sbor vydává na základě písemné žádosti do 30 ti dnů svoje závazné stanovisko.

Na základě požadavků plynoucích z PBŘ, musí dodavatel montované haly navrhnout správné konstrukční řešení haly a použít materiály, zejména typ střešního a stěnového opláštění, které budou korespondovat s deklarovanými požadavky zprávy. Bez splnění požadavků PBŘ by nebylo možné halu úspěšně zkolaudovat. Druh použitých materiálů je provázán s dalším bodem projektové dokumentace PENB.

PENB, neboli průkaz energetické náročnosti budovy. Slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část. Průkaz platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz může vypracovat pouze energetický specialista, který je k tomu oprávněn.

Další informace naleznete v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve vyhlášce č. 78/2013 o energetické náročnosti budov

Z těchto důvodů je dobré, si již od samotného prvotního záměru výstavby haly stanovit, k jakému účelu bude hala přesně sloužit a koordinovat projekční práce spolu s konstrukčním řešením haly. Obraťte se proto na nás a my Vám pomůžeme nalézt efektivní a zároveň ekonomické řešení pro vaši halu bez zbytečných zdržení a kompromisů. Platí totiž jednoduché pravidlo, a to, že rychlé získání stavebního povolení se opírá o kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci.

Nezávazná poptávka

Vyplňte telefonní číslo v platném formátu.

Opiště kontrolní kód (CAPTCHA).

Vyplňte e-mailovou adresu v platném formátu.

Osobní data spravujeme v souhladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Zadat poptávku Konfigurovat

Přijali jsme Vaši poptávku

Těší nás Váš zájem o dodávku ocelové haly od firmy PROMO HALY s. r. o.. Vaše poptávka byla zaregistrována.

V e-mailové zprávě naleznete stručné shrnutí poptávané konfigurace.

Nabídku zpracujeme do pěti pracovních dnů a ozve se Vám některý z obchodníků.

Kde nás najdete?

Kontakt

Moravská 2864/63
767 01  Kroměříž
+420 728 305 164
poptavky@promohaly.cz
MenuTyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Kliknutím na "Přijmout" souhlasíte s použitím cookies za účelem analytiky.

Více informací
Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies

V tomto okně si můžete upravit používání cookies podle vlastních preferencí. Pokud ponecháte výchozí nastavení, budou povoleny pouze cookies nezbytné pro fungování webu.

Technické cookies – nezbytné pro fungování webu

vždy povoleno

Technické cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není tedy možné je zakázat. Obvykle se nastavují v reakci na akce, které na webu sami provedete, jako je nastavení zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Tyto cookies můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na webu využíváme, a neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte ale na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nemusí fungovat správně.

Cookie Popis
cookies_level Vaše nastavení cookies z tohoto dialogu
PHPSESSID Relační cookie udržující ID aktuální session

Analytické a výkonnostní cookies

povolit

Analytické a výkonnostní cookies se používají k analýze návštěvnosti webových stránek a k dalšímu zlepšení jejich fungování. Pomáhají nám porozumět zájmům návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat.

Cookie Popis
_ga_VYXZPTFH6E Cookie analytického systému Google Analytics
_ga Cookie analytického systému Google Analytics
pageviewCount Cookie systému Google

Marketingové cookies

povolit

Jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Cookie Popis
_gcl_au Cookie marketingového systému Google AdSense
leady_session_id Cookie marketingového systému Leady
Povolit vše Povolit vybrané