Promo haly Materiály Skládané ploché střechy s fólií

Skládané ploché střechy s fólií


Skládané ploché střechy

 

Skládané střechy u montovaných hal lze dělit na mnoho typů podle skladby jednotlivých vrstev od nosné konstrukce (což může být betonová plocha či nosný trapézový plech), až po různé skladby tepelných izolací. Existuje také několik typů finální fólie – hydroizolace.

Skládané střechy se využívají:

 • pokud je sklon střechy méně než 4° – nelze použít sendvičové panely
 • pokud máte vyšší požadavky na požární odolnost střešního pláště (RE 30 DP1 a vyšší)
 • u větších šířek montované haly (více než 30 m)
 • pokud je na montované hale atika

Typy střech:

 1. COMBI ROOF s fólií z PVC (EPS + MW)
 2. EPS (polystyren) s fólií z PVC
 3. MW (minerální desky) s fólií z PVC
 4. COMBI PIR s fólií z polyolefinů FPO (TPO)

Skladaná střecha COMBI ROOF s fólií

Kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště u montovaných hal je kombinací izolace EPS (expandovaný polystyren) a MW (minerální vata) s požární odolností REI 15 DP1 až REI 30 DP1 s horní deskou EPS 100 s pevností v tlaku 100 kPa. U požárních předělovacích pásů se používají minerální desky v plné tloušťce, aby se zamezilo šíření požárů.

Výhody skladby u montovaných hal:

 • využití u požárních požadavků na střechu RE 15 DP1 – RE 30 DP1
 • menší zatížení nosné konstrukce než u kompletní skladby z minerálních desek
 • ekonomičtější varianta než u skladby pouze z minerálních desek
 • vhodné i pro shromažďovací prostory (obchodní centra apod.)
 • variantní řešení pro zajištění různých požadavků na požární odolnost
 • vhodné pro sněhové oblasti I - V se zatížením sněhem 70-250 kg/m2
 • kvalitní a účinná tepelná izolace SG CombiRoof

Skladba COMBI ROOF

 • 6- Hydroizolace
 • 5- Separační fólie
 • 4- Tepelná izolace EPS (expandovaný polystyren)
 • 3- Tepelná izolace MW (minerální desky)
 • 2- Parozábrana
 • 1- Nosný trapézový plech
Nezávazná poptávka
Skladba combi roof

Hydroizolace měkčené PVC

V systému, který používá naše společnost, aplikujeme fóliové systémy na bázi měkčeného PVC, např. SIKAPLAN, DEKPLAN, ALKORPLAN aj. Životnost těchto systémů je dle lokality od 15 do 25 let či více. Fólie se mechanicky kotví přes skladbu do trapézového plechu, spoje fólie se pak nataví pomocí svářecích automatů nebo ručních pistolí u detailů, jako jsou vpusti či atiky. Při požadavku na hodnocení druhu konstrukční části DP1 používáme fólii vhodnou do požárně nebezpečného prostoru s klasifikací B ROOF (t3). Barva fólie je zpravidla šedá, za příplatek lze doplnit i jiné barvy. Nejčastější tloušťka námi používaných fólií je 1,5 mm, u exponovaných částí, kde se pohybují osoby, lze natavit silnější pochozí fólie. U fólie o tloušťce 1,5 mm je plošná hmotnost uváděna 1,85 kg/m2. Aplikace se dělá do 5°C a do určité vlhkosti dle výrobce.

Separační fólie Flies 

Jako separační fólie používáme skelný Flies 120 g. Separační vrstva slouží k oddělení měkčené fólie PVC a polystyrenové tepelné izolace (EPS), aby nedocházelo k migraci změkčovadel a poškozování materiálů.

Spádové klíny EPS

Spádové klíny se používají u rovných střech s minimálním spádem k usměrnění dešťové vody u světlíků nebo vpustí, které mohou být i vyhřívané. U skladby COMBI ROOF používáme polystyrenové spádové klíny. Nejčastěji se používají jednostranné spádové klíny se spádem po 0,5 %, tedy 1 %, 1,5 %, 2 % atd. Dle potřeby lze vyrobit klíny až do 15 %. Pro vyspádování úžlabí nebo rozháňky u atik se používají v případě EPS jednostranné spádové klíny, pokud je nutné použít minerální desky (MW), používají se oboustranné spádové klíny.

Tepelná izolace EPS (expandovaný polystyren)

Tepelná izolace z EPS je hlavní složkou, která tvoří tepelnou hodnotu skladby střechy. Vyrábí se v rozměru 2500 x 1000 mm o různých tloušťkách i pevnostech. Expandovaný polystyren (EPS) se vyrábí vypěňováním pevných perlí, které zvětší svůj objem 20x až 50x. EPS se vyrábí v různých pevnostech: EPS 70, 100, 150 a 200.

Použití dle pevnosti EPS:

 • EPS 70 (70 kPa) – jako podkladní vrstvu ji lze použít pouze v nenosné spodní vrstvě skladby střechy, skladba se označuje jako 15M-i či 30M-i (15 nebo 30 je požární odolnost, -i znamená použití skladby EPS 70 a EPS 100). Objemová hmotnost je uváděna 13 – 18 kg/m3.
 • EPS 100 (100 kPa) – použití u standardních stabilizovaných střech, tedy vhodné pro běžné střechy. Skladba se standardně označuje 15M či 30M. Objemová hmotnost je uváděna 18 – 23 kg/m3.
 • EPS 150 (150 kPa) a 200 (200 kPa) – použití pro namáhané střechy s vysokým namáháním v tlaku, tj. střešní terasy, vegetační střechy apod. Pro EPS 150 je objemová hmotnost uváděna 23 – 28 kg/m3, pro EPS 200 potom 28 – 35 kg/m3.

Tloušťka EPS určuje konečný tepelný součinitel tepla (U) na střeše haly. Skladba se dělá vždy ve 2 vrstvách, tak aby na sebe horní i dolní spáry nenavazovaly v obou směrech minimálně ve vzdálenosti 200 mm.

Tabulka tepelného součinitele prostupu tepla (U = W/m2K) vč. hmotnosti jednotlivé skladby na m2

Tloušťka
(mm)
30M
(W/m2K) 
Hmotnost
(kg/m2)*
30Mi
(W/m2K) 
Hmotnost
(kg/m2)*
15M
(W/m2K) 
Hmotnost
(kg/m2)**
15Mi
(W/m2K) 
Hmotnost
(kg/m2)**
160 0,232 26,65 0,235 26,40 0,232 23,61 0,235 23,31
180 0,204 27,11 0,208 26,81 0,204 24,07 0,210 23,72
200 0,185 27,57 0,188 27,22 0,185 24,53 0,188 24,13
220 0,168 28,03 0,172 27,63 0,168 24,99 0,172 24,54
240 0,153 28,49 0,158 28,04 0,153 25,45 0,158 24,95
260 0,142 28,95 0,147 28,45 0,142 25,91 0,147 25,36
280 0,132 29,41 0,136 28,86 0,132 26,37 0,136 25,77
300 0,123 29,87 0,127 29,27 0,123 26,83 0,127 26,18

Poznámka:

*Skladba je uvažována u 30M a 30Mi: fólie – 1,5 mm 1,85 kg/m2, skelný Flies 120 g/m2, EPS a MW dle skladby (EPS 100 – 23 kg/m3, EPS 70 18 kg/m3MW 2x 30 mm 10,5 kg/m2 při 175 kg/m3), parozábrana 100 g/m2 a nosný trapézový plech CB 160/250/0,75 11,78 kg/m2.
**Skladba je uvažována u 15M a 30Mi. fólie – 1,5 mm 1,85 kg/m2, skelný Flies 120 g/m2, EPS a MW dle skladby (EPS 100 – 23 kg/m3, EPS 70 18 kg/m3 a MW 2x 20mm 7,0 kg/m2 při 175 kg/m3), parozábrana 100 g/m2 a nosný trapézový plech CB 160/250/0,75 11,78 kg/m2.

Tepelná izolace MW (minerální desky)

Tepelná izolace z MW určuje konečnou požární odolnost skladby střechy, a to 15 až 30 minut. Pevnost minerálních desek je 70 kPa a u Isoveru se značí ISOVER S či S-i. Izolační desky se vždy pokládají ve 2 vrstvách se vzájemným posunem spár v obou směrech minimálně 200 mm. To je důležité k dobrému roznesení bodového zatížení tlakem. Objemová hmotnost je uváděna 147 – 175 kg/m3.

Minerální desky se používají:

 • 2x 20 mm u požární odolnosti RE 15 DP1 (využívají se zřídka kvůli problémům při montáži)
 • 2x 30 mm u požární odolnosti RE 30 DP1

Parozábrana

Parozábrana zabraňuje pronikání vlhkosti do skladby střešního pláště a zabraňuje degradaci tepelných i fyzikálních vlastností dané skladby. Na trapézový plech je umístěna parozábrana, která nemá vliv na konečnou požární odolnost.

Druhy parozábran:

 • PE parozábrana
 • lepená parozábrana

PE parozábrana, nejčastěji o tloušťce 0,2 mm, se klade volně na trapézový plech a používá se nejběžněji u nenáročných objektů, kde v hale nevzniká dodatečné vlhko, jako jsou sklady či jiné suché výrobní haly. Pro doplnění klasifikace DP1 je nutno dodržet parozábranu maximálně do tloušťky 2 mm, spoje je nutno přelepit originální páskou vhodnou na lepení spojů PE fólie u plochých střech.
Lepená parozábrana, například Vedagard, se pak za studena pokládá přímo na trapézový plech. Výhodou je vysoká parotěsnost, dodatečně izoluje střechu, než dojde k finálnímu dokončení skladby skládané střechy, je odolná proti prošlápnutívzduchotěsná díky přelepeným spojům (8 cm). Na lakované plechy se nemusí provádět předchozí penetrace, v případě pozinkovaného plechu se musí plech napenetrovat. Při nižších stupních pod 5°C se musí samolepící vrstva nahřát plamenem.

Trapézový plech

Trapézový plech je konečnou složkou této skladby, tvoří nosný prvek systému skládaných střech. Minimální tloušťka plechů musí být 0,75 mm.

Používají se tyto typy plechů:

 • samonosné trapézové plechy s vysokou vlnou 135 až 160 mm
 • nesamonosné trapézové plechy s vlnou 45 až 60 mm

Samonosné trapézové plechy se používají nejčastěji, protože se nemusí používat pomocné konstrukce – tzv. vaznice. Plech je na montován na ocelovou nebo betonovou konstrukci po jednotlivých rámech-vaznicích zpravidla po modulu 5 – 7 m. Dle rozponu, sněhového zatížení a technologií pak dodavatel trapézových plechů nadimenzuje typ a tloušťku plechu. Navrhují se jednopólové či dvoupólové (tj. přes 2 moduly). Délka plechu je omezena pouze možnostmi přepravy, a proto se navrhují do délky 13,5 m.
Plechy se navrhují v těchto tloušťkách: 0,75 mm, 0,88 mm, 1,0 mm, 1,13 mm, 1,25 mm a v extrémních případech 1,5 mm.

Typy samonosných plechů, které používáme:

 • CB 135/310 rozvinutá šíře 930 mm
 • CB 150/280 rozvinutá šíře 840 mm – nejpoužívanější
 • CB 150/290 rozvinutá šíře 870 mm
 • CB 160/250 rozvinutá šíře 750 mm – nejpoužívanější

Nenosné trapézové plechy musí být doplněny sekundární konstrukcí, nejčastěji vaznicemi METSEC. Využívají se u složitějších střech, kde se ekonomicky vyplatí doplnit sekundární konstrukci.
Plechy se navrhují v těchto tloušťkách: 0,75 mm, 0,88 mm a maximálně 1,0 mm.

Typy nesamonosných plechů, které používáme:

 • CB 45/333 rozvinutá šíře 1000 mm
 • CB 50/260 rozvinutá šíře 1040 mm
 • CB 55/250 rozvinutá šíře 1000 mm – nejpoužívanější
 • CB 60/235 rozvinutá šíře 940 mm

Tabulka hmotností trapézového plechu/m2

Typ plechu tl.0,5mm* tl.0,63mm* tl.0,75mm tl.0,88mm tl.1,0mm tl.1,13mm tl.1,25mm tl.1,5mm šíře
CB 45/333 4,91 6,19 7,36 8,64 9,82 - - - 1000mm
CB 50/260 4,72 5,95 7,08 8,31 9,44 - 11,8 - 1040mm
CB 55/250 4,91 6,19 7,36 8,64 9,82 - 12,27 - 1000mm
CB 60/235 5,22 6,58 7,83 9,19 10,44 - 13,05 - 940mm
CB 135/310 - - 9,50 11,15 12,67 14,60 15,83 19,00 930mm
CB 150/280 - - 10,52 12,34 14,02 16,10 17,53 21,03 840mm
CB 150/290 - - 10,04 11,78 13,38 15,12 16,73 20,07 880mm
CB 160/250 - - 11,78 13,82 15,70 18,10 19,63 23,55 750mm

* trapézové plechy o tloušťce 0,5 a 0,63 mm nesplňuji podmínky pro skladbu COMBI ROOF 15 DP1 a 30 DP1, minimální tloušťka plechu je 0,75 mm a vyšší

Trapézové plechy CB profil

Nezávazná poptávka

Vyplňte telefonní číslo v platném formátu.

Opiště kontrolní kód (CAPTCHA).

Vyplňte e-mailovou adresu v platném formátu.

Osobní data spravujeme v souhladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Zadat poptávku Konfigurovat

Přijali jsme Vaši poptávku

Těší nás Váš zájem o dodávku ocelové haly od firmy PROMO HALY s. r. o.. Vaše poptávka byla zaregistrována.

V e-mailové zprávě naleznete stručné shrnutí poptávané konfigurace.

Nabídku zpracujeme do pěti pracovních dnů a ozve se Vám některý z obchodníků.

Kde nás najdete?

Kontakt

Moravská 2864/63
767 01  Kroměříž
+420 728 305 164
poptavky@promohaly.cz
MenuTyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Kliknutím na "Přijmout" souhlasíte s použitím cookies za účelem analytiky.

Více informací
Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies

V tomto okně si můžete upravit používání cookies podle vlastních preferencí. Pokud ponecháte výchozí nastavení, budou povoleny pouze cookies nezbytné pro fungování webu.

Technické cookies – nezbytné pro fungování webu

vždy povoleno

Technické cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není tedy možné je zakázat. Obvykle se nastavují v reakci na akce, které na webu sami provedete, jako je nastavení zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Tyto cookies můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na webu využíváme, a neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte ale na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nemusí fungovat správně.

Cookie Popis
cookies_level Vaše nastavení cookies z tohoto dialogu
PHPSESSID Relační cookie udržující ID aktuální session

Analytické a výkonnostní cookies

povolit

Analytické a výkonnostní cookies se používají k analýze návštěvnosti webových stránek a k dalšímu zlepšení jejich fungování. Pomáhají nám porozumět zájmům návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat.

Cookie Popis
_ga_VYXZPTFH6E Cookie analytického systému Google Analytics
_ga Cookie analytického systému Google Analytics
pageviewCount Cookie systému Google

Marketingové cookies

povolit

Jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Cookie Popis
_gcl_au Cookie marketingového systému Google AdSense
leady_session_id Cookie marketingového systému Leady
Povolit vše Povolit vybrané